به نام خداوند بخشنده ی بخشایشگر

ما به تو کوثر عطا کردیم

پس برای پروردگارت نماز بگزار و قربانی کن

دشمن تو قطعا خود بدون تبار و نسل خواهد بود

سوره مبارکه کوثر