بگو: «اى مردم، من پیامبر خدا به سوى همه شما هستم

همان خدایى‌که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست.

هیچ معبودى جز او نیست؛

که زنده مى‌کند و مى‌میراند.

پس به خدا و فرستاده او

که پیامبر درس‌نخوانده‌اى است که به خدا و کلمات او ایمان دارد ایمان بیاورید

و او را پیروى کنید، امید که هدایت شوید.»


اعراف (158)

محمد رسول الله