یا رسول الله خوش آمدید...

چشمانم فرش قدم های شماست...

 

رحمه للعالمین

رحمه للعالمین

رحمه للعالمین