به نام خداوند رحمتگر مهربان (۱)

ستایش خدایى را که پروردگار جهانیان، (۲)

رحمتگر مهربان، (۳)

[و] خداوند روز جزاست. (۴)

[بار الها] تنها تو را مى‌پرستیم، و تنها از تو یارى مى‌جوییم. (۵)

ما را به راه راست هدایت فرما، (۶)

راه آنان که گرامى‌شان داشته‌اى، نه [راه‌] مغضوبان، و نه [راه‌] گمراهان. (۷)