و اگر همه درختان زمین قلم ، و آب دریا به اضافه هفت دریای دیگر مرکب گردد، کلمات خدا پایان نپذیرد. قطعاً خداست که شکست‌ناپذیر حکیم است.

  (لقمان 27 )

If all the trees on earth were pens, filled by the ocean, with seven more oceans besides, the Words of God would not run out. God is Majestic and Wise. 

الله