سلام قولا من رب رحیم. (یس/58)

«از جانب پروردگار [ی] مهربان [به آنان] سلام گفته می شود»


سلام علی نوح فی العالمین (صافات/79)
 «درود برنوح در میان جهانیان»


سلام علی ابراهیم (صافات/109)
 «درود بر ابراهیم»


سلام علی موسی و هارون (صافات/140)
 «درود برموسی و هارون»


سلام علی آل یاسین (صافات/130)
 «درود بر پیروان الیاس»


سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین (زمر/73)
 «... سلام برشما، خوش آمدید، در آن درآیید [و] جاودانه [بمانید.]»


سلام هی حتی مطلع الفجر (قدر/5)
 «[آن شب] تا دم صبح، صلح و سلام است.»هفت سین عشق