تو هستی نمی ترسم از بی کسی

نمی ترسم از بازی سرنوشت

نمی بینمت اما حس می کنم

کنارم قدم می زنی تا بهشت

به من یاد می دی صبوری کنم

نمی ذاری از زندگی خسته شم

با اینکه هوای جهان خوب نیست

به عشق تو دارم نفس می کشم... خدا...