هر رحمتى را که خدا براى مردم گشاید، بازدارنده‌اى براى آن نیست،

و آنچه را که باز دارد، پس از [باز گرفتن‌] گشاینده‌اى برای آن نیست،

و اوست همان شکست‌ناپذیر سنجیده‌کار


فاطر 2